Vợ Chồng Cúng Cho Nhau

Vợ Chồng Cúng Cho Nhau

 

Mới vào đốt đèn lạy 4 lạy – cầm 3 cây nhan khấn nguyện đọc bài này

 

Nay ngày…tháng…năm…Tỉnh…Huyện….Xã…

Nay ngày Chánh kỵ của (anh-em) gia đình thành tâm thiết lễ hiến cúng.

Nhứt tâm triệu thỉnh.

Kim Loan Phượng từ xưa hòa hiệp, đàn sắc cầm bổng đứt dây tơ, âm dương dôi ngã cách xa, bóng kia hình nọ bây giờ còn đâu, xưa kia vâng lời đôi bên cha mẹ hai chúng ta nên nghĩa vợ chồng, nguyện sống mãi đến ngày răng long tóc bạc, có ngờ đâu vô thường lại đến, cướp đi rồi người bạn tri âm.

Từ đây anh (hoặc em) như chim lẻ bạn, con chúng mình chịu cảnh mồ côi.

Nhớ anh (hoặc em) thắt đau từng đoạn ruột nhìn con thơ suối lệ cứ tuôn trào. Kể từ nay nơi ngôi nhà vắng sớm tối vào ra thui thủi một mình. Giờ đây trước án tiền cháu con đầy đủ lòng chí thành sắm sửa trai diên thành tâm kiền thỉnh hồn về chứng minh hương nguyện.

Đọc xong

  • Rót nước – lạy 3 lạy.
  • Ngưng nghỉ 3 – 5 phút.
  • Rót nước lại – lạy 3 lạy.
  • Ngưng nghỉ 3-5 phút.
  • Rót nước quỳ đọc một lần nữa,
  • Rót nước lạy 4 lạy

– Xong –

Advertisements
Image

Tranh Kinh Nhân Quả

Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc vào vòng Nhân Quả đặng?”. Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả”.

Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền Sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát.
Continue reading